นางนิภา โฮว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
nipahou@prengwisut.ac.th