นางสาวกาญจนา นิลจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
karnjana@prengwisut.ac.th

นางสาวกชกร กลิ่นอยู่
kochakorn.k@prengwisut.ac.th