นางชัญญา พรรณศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
chanya_pannasri@prengwisut.ac.th

นางสาวจุฑาทิพย์ ร้อยพิลา
jutatip@prengwisut.ac.th

นายสิรวิชญ์ ถ้ำเพ็ชร
sirawit@prengwisut.ac.th