ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
01
โครงสร้าง
02
ข้อมูลผู้บริหาร
03
อำนาจหน้าที่
04
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาโรงเรียน
05
ข้อมูลการติดต่อ
06
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. การประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
07
ข่าวประชาสัมพันธ์

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

1. การดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
011
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
012
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
013
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

2. การปฏิบัติงาน

3. การให้บริการ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
015
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
016
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
017
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
018
E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

1. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
019
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
020
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
022
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
023
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
024
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
025
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
027
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
028
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
030
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการป้องกันการทุจริต

1. นโยบาย No Gift Policy

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
031
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
032
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
033
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
034
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
035
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
036
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
037
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
038
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

1. มาตรการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
039
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
040
การขับเคลื่อนจริยธรรม
041
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
042
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา