นางสาววิภาภรณ์ น้อยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
wipapron@prengwisut.ac.th

นางสาวน้ำฝน กรมเพ็ชร
namfon@prengwisut.ac.th