ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
01
โครงสร้าง
02
ข้อมูลผู้บริหาร
03
อำนาจหน้าที่
04
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาโรงเรียน
05
ข้อมูลการติดต่อ
06
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

พรบ-การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ถึง 4

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉ.2 พ.ศ.2545

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉ.2 พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉ.2 พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ถึง 3

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ3 พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ถึง 3

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

2. การประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
07
ข่าวประชาสัมพันธ์

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

1. การดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
010
แผนดำเนินงานประจำปี
011
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
012
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

2. การปฏิบัติงาน

3. การให้บริการ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
014
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017
E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
018
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
020
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
021
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023
สรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
025
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
029
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
032
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการป้องกันการทุจริต

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
036
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
038
การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

4. แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
039
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
040
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
041
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
042
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
ยังไม่มีรายงาน เนื่องจากเข้าร่วมการประเมินปีแรก
043
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
ยังไม่มีรายงาน เนื่องจากเข้าร่วมการประเมินปีแรก