คณะผู้บริหารโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

นายจารุกิตติ์ สิทธิยานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
อีเมล์ jarukit.s@prengwisut.ac.th

นายจิรภัทร ยศรุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
อีเมล์ jirapat.y@prengwisut.ac.th

นางนิภา โฮว
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
อีเมล์ nipahou@prengwisut.ac.th

นายญาณกวี บุญทัน
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
อีเมล์ yanakawee09@prengwisut.ac.th

นางชัญญา พรรณศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
อีเมล์ chanya_pannasri@prengwisut.ac.th

นางสาวฐิติวรรณ เปรมบำรุง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมล์ titiwan.p@prengwisut.ac.th