ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

1. ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

2. ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์โรงเรียน หมายเลข 02-000-2947

3. ร้องเรียนผ่านสายตรงผู้อำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 

4. ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่

5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : info@prengwisut.ac.th

6. ส่งหนังสือร้องเรียนการทุจริตมาที่ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 50 หมู่ 4 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560