นางสาวญาดา ทรัพย์ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
yada@prengwisut.ac.th

นางสาวฐิติวรรณ เปรมบำรุง
titiwan.p@prengwisut.ac.th

นายญาณกวี บุญทัน
yanakawee09@prengwisut.ac.th