คณะผู้บริหารโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

นายจิรภัทร ยศรุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
อีเมล์ jirapat.y@prengwisut.ac.th

นายเจริญ โหม่งพุฒ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
อีเมล์ charoen@prengwisut.ac.th

นางนิภา โฮว
หัวหน้างานวิชาการ
อีเมล์ nipahou@prengwisut.ac.th

นายญาณกวี บุญทัน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล์ yanakawee09@prengwisut.ac.th

นางชัญญา พรรณศรี
หัวหน้างานงบประมาณ
อีเมล์ chanya_pannasri@prengwisut.ac.th

นางสาวฐิติวรรณ เปรมบำรุง
หัวหน้างานบุคคล
อีเมล์ titiwan.p@prengwisut.ac.th